Choď na obsah Choď na menu
 


ŠKOLENIE VODIČOV

Školenie je určené pre :

  • Vodičov služobných vozidiel
  • Vodičov poľnohospodárskych strojov
  • Vodičov stavebných strojov
  • Vodičov hromadnej prepravy osôb
  • Vodičov nákladnej dopravy a TIR
  • Vodičov sprievodných vozidiel

 

V zmysle ustanovení § 7 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“), je zamestnávateľ povinný :

  • pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  • obsah oboznámenia a pravidelnosť opakovaného oboznámenia musia byť prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce.
  • Zamestnávateľ je povinný upraviť vnútorným predpisom pravidelnosť opakovaného oboznamovania tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za 2 roky, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú kratší čas.

 

Nakoľko v zmysle § 39 ods.1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení, medzi právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci patria aj technické predpisy a dopravné predpisy, pokiaľ riešia problematiku bezpečnosti práce zamestnancov a upravujú otázky  týkajúce sa ochrany života a zdravia, zamestnávateľ je povinný : 

  • preškoliť zamestnancov (vodičov), ktorí v pracovnej dobe vedú vozidlo zamestnávateľa, aj z týchto predpisov (technických a dopravných) ako súčasťou bezpečnostných predpisov.

 

Školenie vodičov vykonávame v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., v platnom znení a vyhlášky MPSVaR č. 356/2007 Z.z., na základe vydaného oprávnenia Národným inšpektorátom práce – Košice,  ev. číslo:  VVZ-0516/08-01.1  na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu : 01.1 - Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov.

 

Školenia dokážeme zrealizovať podľa Vašej požiadavky aj na Vašom pracovisku.


Cena školenia – dohodou.