Choď na obsah Choď na menu
 


Kurz na stavebné stroje

Osobitné požiadavky na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti


08.1 Výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení


Výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v rozsahu najmenej 16 hodín obsahuje najmä :

I. časť:   Všeobecné požiadavky podľa prílohy č. 1 a  č. 9 k vyhláške MPSVaR č. 356/2007 Z.z., týkajúce sa výkonu činnosti zamestnancov obsluhujúcich vybrané stavebné stroje a zariadenia.

II. časť:  Osobitné požiadavky so zameraním na :

a) problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci potrebnú na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení upravenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a všeobecné zásady bezpečnej práce so stavebnými strojmi a zariadeniami,

b) obsluhu, prevádzku a údržbu vybraných stavebných strojov a zariadení,

c) kontrolu, prehliadky a skúšky vybraných stavebných strojov a zariadení.

Výchova a vzdelávanie podľa II. časti je osobitne zameraná na tieto vybrané stavebné stroje a zariadenia:

1. stroje a zariadenia na zemné práce (dozér, rýpadlo a hĺbidlo, nakladací a vykladací stroj, fréza a ryhovač, skrejper, rúrový ukladač, valec),

2. stroje a zariadenia na výrobu, spracovávanie a presun betónových zmesí (betonárka),

3. ostatné stroje a zariadenia (špeciálny motorový snehový stroj, kompresor).

Forma skončenia: písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

 

Pracovníkovi, ktorý absolvuje kurz vystavíme písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, ktorý bude zaliaty v laminovacej fólii.

 

Doklad bude vydaný na dobu neurčitú v zmysle §16, ods. 3, Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v platnom znení.

 

Kurzy, aktualizačné odborné prípravy a opakované školenia realizujeme po celý rok podľa Vašej požiadavky aj na Vašom pracovisku.

 

Cena kurzu – dohodou.